IWW – Instytut Wiedzy Waleologicznej

Regulamin

I. DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

1. Ilekroć niniejszy regulamin stanowi o:

a) „Organizatorze” – należy przez to rozumieć Instytut Wiedzy Waleologicznej z siedzibą
w Plewiskach (62-064 Plewiska) przy ul. Grunwaldzkiej 519B/6 lub Wena Studio Twórczej Ekspresji s.c. z siedzibą w Plewiskach (62-064 Plewiska) przy ul. Grunwaldzkiej 519B/6,

b) „Kliencie” – należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, zdolną do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa w Serwisie bądź w inny dopuszczalny sposób na warunkach określonych w Regulaminie produkty i usługi oferowane przez Organizatora,

c) „Imprezie” – należy przez to rozumieć organizowane przez Organizatora wydarzenia
z zakresu prowadzonej przez Organizatora działalności, w tym sesje indywidualne organizowane i prowadzone zgodnie z aktualną ofertą Organizatora,

d) „Serwisie” – należy przez to rozumieć serwisy internetowe zamieszczony pod adresami internetowymi biletdozdrowia.pl i krainazdrowia.com.pl oraz inne serwisy internetowe, na których Organizator sprzedaje bilety na swoje Imprezy.

e) „Regulamin” – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki dokonywania sprzedaży oraz rezerwacji biletów,  korzystania z Serwisu przez Kupującego, zasady dokonywania zwrotu ceny biletu oraz zasady reklamacji dotyczące Imprez organizowanych przez Organizatora.

3. Kupujący jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.

4. Organizator prowadzi biuro obsługi klienta mieszczące się w Plewiskach (62-064 Plewiska) przy ul. Grunwaldzkiej 519B/6.

II. ZAKUP BILETÓW

1. Sprzedaż lub rezerwacja biletów następują przy pomocy Serwisu, jak również poza nim –
w trakcie prowadzonych z Klientami rozmów telefonicznych bądź za pośrednictwem wymiany korespondencji, w tym przy pomocy poczty elektronicznej.

2. Rezerwacja miejsca oraz sprzedaż biletu jest zobowiązująca dla Organizatora wydarzenia dopiero po otrzymaniu wpłaty na konto Organizatora. W tytule Klient zobowiązany jest podać: numer zamówienia, imię i nazwisko osoby kupującej bilet.

3. Zapłaty za zakupiony bilet można dokonać:

a) jednorazowo, poprzez system przelewy24 z wykorzystaniem karty kredytowej,

b) jednorazowo, poprzez płatność e-przelewem, uiszczając opłatę w całości w terminie 3 dni od zakupu biletu przez Serwis,

c) uiszczając zadatek w wysokości 50% wartości zakupionego biletu w terminie 3 dni od zakupu biletu oraz dokonując zapłaty pozostałej wartości zakupionego biletu tj. 50% najpóźniej przed dniem Imprezy.

4. Klient wybiera formę płatności przed dokonaniem zakupu biletu.

5. Zakupiony bilet upoważnia do udziału w imprezie jedynie w wypadku dokonania zapłaty przed rozpoczęciem imprezy.

6. Za chwilę zapłaty uznaje się moment zaksięgowania należnej kwoty na rachunku bankowym Organizatora.

7. Jeśli za zakupione usługi Klient chce otrzymać fakturę na firmę – jest zobowiązany zgłosić to podczas zakupu (telefonicznie lub mailowo) lub bezpośrednio przy zakupie – jeśli system, przez który jest dokonywany zakup przewiduje taką możliwość.

III. ODBIÓR BILETÓW

1. Bilety zakupione zostają wysłane na e-mail podany przez klienta w formularzu rejestracyjnym bądź podany w inny sposób, w tym w szczególności telefonicznie lub za pomocą poczty  elektronicznej.

2. Każdy bilet ma unikalny numer, który jest przypisany do osoby.

3. Bilet(y) należy wydrukować i okazać w dniu imprezy osobom sprawdzającym bilety.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego powielenia raz otrzymanego biletu przez rezerwującego lub osoby trzecie, którym udostępnił dane otrzymanego biletu (w tym wydruku lub kopii elektronicznej).

IV. REKLAMACJE I ZWROTY BILETÓW

1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Organizatora należy zgłaszać na adres e-mail: kursy@iww.pl lub pocztą na adres:

ul. Grunwaldzka 519B/6

62-064 Plewiska

w ciągu 7 dni od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informację w zakresie następujących danych osobowych Klienta składającego reklamację:

a) imię i nazwisko/nazwa,

b) adres zamieszkania/siedziby i adres do korespondencji,

c) adres poczty elektronicznej,

d) przedmiot reklamacji,

e) dokładny opis reklamowanej usługi,

f) przyczynę reklamacji.

3. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również zawierające nieprawidłowe lub niepełne dane wymagane w ustępie 2, a także reklamacje zawierające niecenzuralne i obelżywe słownictwo, nie będą uwzględniane.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w przeciągu 5 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji.

5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient składający reklamację zostanie poinformowany
w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej podany w reklamacji.

6. Aby dokonać zwrotu kupionych biletów należy wysłać takie żądanie drogą elektroniczną na adres: kursy@iww.pl.

7. Zwrot biletu nastąpi w wysokości:

a) Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni – zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Dz. U. 2014 poz. 827 z dn. 30 maja 2014 r.

b) 85% ceny biletu w przypadku, gdy Klient zażąda zwrotu biletu nie później niż na 30 dni przed Imprezą;

c) 30% ceny bilety w przypadku, gdy Klient zażąda zwrotu biletu nie później niż na 7 dni przed Imprezą.

7.1 Kwota zwrotu będzie pomniejszona o koszty operacji finansowych: koszty obsługi bankowej przelewów oraz koszty systemów płatniczych.

8. Zwrot nie zostanie przyjęty w razie wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w pkt. 6

a) później niż na 7 dni przed planowaną datą Imprezy, z zastrzeżeniem pkt. 10 oraz pkt. 11.

b) jeśli dotyczy produktów elektronicznych oraz on-line i off-line.

9. Zwrot pieniędzy za bilety zostanie przekazany na rachunek, z którego dokonano przelewu, ewentualnie na rachunek karty kredytowej, której użyli Państwo do zakupu biletów, o ile pisemnie rezerwujący nie wskaże innego  rachunku bankowego.

10. W przypadku odwołania, zmiany programu, miejsca wydarzenia lub godziny rozpoczęcia wydarzenia Organizator może dokonać zwrotu kwoty za bilety odpowiednio na rachunek karty kredytowej lub rachunek bankowy, wskazany przez klienta za pośrednictwem e-maila na adres: kursy@iww.pl do 14 dni.

11. W przypadku zakupu biletu w punkcie sprzedaży, bilety należy zwracać w miejscu zakupu za okazaniem dowodu zakupu.

12. Zasady regulujące zwrot ceny biletu określone w niniejszym rozdziale znajdują odpowiednie zastosowanie co do zwrotu kwoty uiszczonej tytułem zadatku zgodnie z pkt. 2 Rozdziału II.

13. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem sumy, na jaką opiewał bilet na imprezę, która została odwołana oraz w przypadku zmiany daty lub programu, godziny rozpoczęcia oraz miejsca imprezy.

V. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAKUPU BILETÓW

1. Po dokonaniu zakupu biletów z oferty Serwisu bądź w inny dopuszczalny sposób określony w Rozdziale II pkt. 1 Regulaminu i dokonaniu płatności Klienci otrzymują bilet drogą e-mailową. W przypadku dokonania zakupu w inny sposób niż przez Serwis Organizator prześle Klientowi Regulamin drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

2. Po dokonaniu płatności Organizator kontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia faktu płatności.

3. Numery kont bankowych, na które należy wysyłać przelewy za zakup biletów są widoczne po wyborze płatności oraz przychodzą zawsze po zakupie na podany przez Klienta adres
e-mail.

4. Serwis nie odpowiada za skutki przesłania pieniędzy na inne konto niż podane w mailowym potwierdzeniu rezerwacji, o którym mowa w pkt. 3.

VI. DANE OSOBOWE KLIENTÓW

Dane osobowe Klientów są gromadzone i przechowywane zgodnie z Polityką Prywatności IWW w szczególności:

1. Wszelkie dane osobowe udzielone Organizatorowi podczas zakupu lub rezerwacji biletu są i będą wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów jak również za zgodą osoby udostępniającej w celach przekazywania informacji o usługach, promocjach
i produktach oferowanych przez Instytut Wiedzy Waleologicznej oraz Wena Studio.

2. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

3. Każda rejestrująca się w Serwisie bądź dokonująca zakupu lub rezerwacji biletu w inny sposób osoba wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych
w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb zrealizowania zakupionych biletów oraz marketingowych firmy Instytut Wiedzy Waleologicznej oraz Wena Studio Twórczej Ekspresji s.c, 62-064 Plewiska, ul. Grunwaldzka 519 B/6 (zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej RODO)).

VII. WIZERUNEK

Osoby biorące udział w Imprezie on-line, które udostępniają w jej trakcie swój wizerunek (audio, video, chat) wyrażają zgodę na jego utrwalenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora.