IWW – Instytut Wiedzy Waleologicznej

REGULAMIN PROMOCJI ŚWIĄTECZNEJ

REGULAMIN PROMOCJI ŚWIĄTECZNEJ

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji jest Irena Galińska-Musioł prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Irena Galińska-Musioł AURA Instytut Wiedzy Waleologicznej z siedzibą w Plewiskach, przy ul. Grunwaldzkiej 519B/6, 62-064 Plewiska, NIP: 7531005287, zwana dalej Organizatorem.
 2. Celem promocji świątecznej jest promowanie kursów znajdujących się w aktualnej ofercie Organizatora.
 3. Czas trwania promocji obejmuje okres od 05 grudnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, z zastrzeżeniem postanowień §2 pkt. 3 Regulaminu.
 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega prawu polskiemu.

 

 • 2 PRZEDMIOT PROMOCJI
 1. Przedmiotem promocji jest sprzedaż voucherów podarunkowych o nominałach: 500 PLN (słownie: pięćset złotych i 00/11) lub 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100), 1500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych i 00/100) lub 2000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100) do wykorzystania na zakupy kursów, szkoleń, warsztatów oferowanych przez Organizatora promocji.
 2. W Promocji bierze udział nieograniczona liczba voucherów podarunkowych.
 3. Przedmiot promocji (voucher podarunkowy) jest ważny przez okres 1 roku licząc od daty jego zakupu. Zakupione, ale niewykorzystane w określonym terminie vouchery nie podlegają zwrotowi.
 4. W przypadku gdy wartość wykupionego vouchera nie pokrywa w pełni kosztu wybranego kursu / pakietów kursów, istnieje możliwość dokonania dopłaty różnicy w cenie kursu i wartości wykupionego vouchera. W przypadku wybrania kursu, którego cena jest niższa niż wartość wykupionego vouchera, Organizator nie zwraca różnicy w cenie kursu i wartości voucher-u.

 

 

 • 3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 

 1. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych – określaną jako Klient lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółką kapitałową lub osobową lub inną organizacją- określaną jako Przedsiębiorca.
 2. Klient lub Przedsiębiorca (Kupujący) oświadcza, że posiada zdolność prawną do zawierania umów, która pozwala mu dokonać zakupu vouchera podarunkowego.
 3. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 4. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest obowiązkowe. Przedmiot promocji jest zakupywany imiennie i Organizator sprzedaży promocyjnej nie oferuje voucherów na okaziciela.
 5. W celu wzięcia udziału w promocyjnej sprzedaży vouchera podarunkowego Kupujący powinien w czasie trwania Promocji:
 6. Zakupić u Organizatora przedmiot promocji (voucher podarunkowy) na stronie https://iww.pl/.
 7. Uregulować należność za dokonany zakup promocyjny.
 8. W trakcie zakupu podać dane osoby – Uczestnika, która będzie wykorzystywać / realizować voucher
 9. Kupujący może dokonać wielu zakupów i otrzymać odpowiadającą ich liczbie ilość voucherów podarunkowych. Jeden voucher upoważnia do wykupienia jednego kursu lub jednego pakietu kursów.
 10. Vouchery podarunkowe zostaną wysłane drogą mailową na wskazany przez kupującego adres mailowy.
 11. Voucher podarunkowy zostanie przesłany Uczestnikowi bezpośrednio po stwierdzeniu przez pracownika Działu Obsługi Klienta Organizatora, iż zamówienie złożone przez Kupującego spełnia warunki Promocji.
 12. W celu wykorzystania vouchera, osoba na którą został zakupiony-Uczestnik musi za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kursy@iww.pl skontaktować się z Działem Obsługi Klienta i podać nazwę i termin szkolenia w jakim chce uczestniczyć przynajmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem ( min 7 dni przed rozpoczęciem kursu).
 13. Organizator na potrzeby Promocji przygotował informację pisemną oraz regulamin promocji, które dostępne są stronie internetowej oraz w Dziale Obsługi Klienta Organizatora.

 

 

 • 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Kupujący/Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w Dziale Obsługi Klienta Organizatora Promocji pod adresem e-mail: kursy@iww.pl
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres wraz z adresem e-mail Kupującego/Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Kupujący/Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony drogą mailową na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

 

 • 5 DOSTAWA
 1. Voucher podarunkowy jest wysyłany przez Organizatora po otrzymaniu od Kupującego całkowitej kwoty zapłaty i podaniu wszystkich danych wymaganych w trakcie zakupu.
 2. Kupujący zobowiązany jest upewnić się, że dane adresowe, które podał, są prawidłowe, aby zamówienie mogło zostać prawidłowo wysłane i dostarczone. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Kupujący nie otrzyma vouchera podarunkowego wskutek błędnie wprowadzonych danych.
 3. Voucher podarunkowy jest wysyłany na adres poczty elektronicznej podanej przez Kupującego.
 4. E-mail zawierający voucher podarunkowy uznany jest za odebrany przez , Kupującego lub Uczestnika z chwila jego wysłania na adres elektroniczny podany przez Kupującego.
 5. Organizator zaleca Kupującym i Uczestnikom sprawdzenie zawartości folderu Spam konta mailowego, na wypadek gdyby skierowany do nich e-mail nie trafił bezpośrednio do skrzynki odbiorczej.
 6. Jeżeli Kupujący/Uczestnik nie otrzyma e-maila to powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Organizatora wysyłając maila na adres e-mail: kursy@iww.pl lub skontaktować się telefonicznie +48 669942000.
 7. Kupujący/Uczestnik są odpowiedzialni za swoją pocztę elektroniczną i osoby mające do niej dostęp. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
 • 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej oraz w Dziale Obsługi Klienta Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

 • 7 PRAWO WŁAŚCIWE –WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

 

 1. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu. Przy braku polubownego rozstrzygnięcia wszelkie spory będą poddawane pod rozstrzygnięcie właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.